có ai giúp e với máy e bật len vẫn rung nhưng màn hình đen thui ak